Elsäkerhetsverket

 

Många olyckor och bränder uppstår på grund av bristande elsäkerhet. Därför har staten tagit fram en särskild förvaltningsmyndighet som tar hand om tekniska säkerhetsfrågor när det kommer till området el. Elsäkerhetsverket, som myndigheten heter, hör till Näringsdepartementets verksamhetsområde. Sedan 2007 finns huvudkontoret beläget i värmländska Kristinehamn, och det finns även tillsynskontor på regional basis på orterna Stockholm, Umeå och Hässleholm, samt ett tillsammans med huvudkontoret i Kristinehamn.

Visionen för Elsäkerhetsverket är att det ska finnas en trygg och störningsfri el. Man verkar för att elsäkerheten ska vara mycket hög och för att olika typer av elektriska utrustningar inte ska påverka eller störa varandra. Elsäkerhetsrådet finns knutet till verket, och rådet har till uppgift att biträda vid frågor om elsäkerhet. De har även insyn i myndighetens verksamhet.

Overloaded electrical circuit causing fuse to break

Rent praktiskt jobbar Elsäkerhetsverket med att ge ut säkerhetsskrifter och arbeta fram föreskrifter och bestämmelser som rör bland annat elsäkerhet. Man prövar även och utfärdar olika behörigheter som krävs för vissa arbeten. Vid sidan av detta genomför man tester och kontroller av elanläggningar, produkter och allting annat som har med el att göra. Man utreder olycksfall och bränder som har med el att göra, och samverkar med många andra organisationer som har med området att göra, exempelvis Brandskyddsföreningen. Det är genom Elsäkerhetsverkets arbete som tillverkare och säljare ibland får återkalla vissa produkter på grund av att det har hänt en incident eller för att produkterna inte har klarat de hårda tester som verket genomför. Det kan vara att man på grund av konstruktionen riskerar att komma i kontakt med elektricitet, att kablarna riskerar att orsaka en brand eller att produkten inte håller för det slitage som krävs. Elsäkerhetsverket arbetar även tillsammans med internationella organisationer som exempelvis Nordiska kommittén för samordning av elektriska säkerhetsfrågor. Där finns representanter från, förutom Sverige, även Finland, Danmark, Norge, Åland, Grönland, Island och Färöarna.

Hur länge har man då jobbat med den här typen av säkerhetsfrågor i Sverige? 1902 kom Ellagen till och året därpå inrättade man Statens Elektriska Inspektion. Därefter har förstås arbetet och organisationens uppbyggnad förändrats i takt med nya behov, men man har under lång tid prioriterat den här typen av säkerhet för den enskilda individen likväl som för allmänna företag och organisationer.

Reply

mts_wordx